Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Có thể thấy lao động thời vụ là lực lượng lao động phổ thông linh hoạt, phản ứng nhanh