Nhằm tăng cường quản lý các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cho các đơn vị, địa phương, công ty và người dân được biết.