Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Sau khi tiếp nhận yêu cầu về đối tượng khách hàng và phân khúc khách hàng từ công ty, cần lên kế hoạch để tạo ra data khách hàng tiềm năng bao gồm...